Sammanfattning av mina nio begrepp

***

Hej allihop.
I denna video kommer jag att presentera nio ord för nio begrepp. Nio fenomen som de flesta av er har stött på förut. Men som de flesta av er inte har funderat på, eller satt ord på. Det handlar om sociala och psykologiska mekanismer som kan vara svåra att överblicka. Genom att sätta ord på dem blir de lättare att hantera.

Dessa nio begrepp handlar om hur vi människor delar in oss själva och varandra i grupper och kategorier. Många av er kommer att ha användning för flera av dessa ord. Förutsatt att ni orkar ta dem till er, så att ni förstår vad orden innebär – och vad de fenomen som orden representerar innebär. Att läsa denna lilla ordlista i text kan vara lättare att överblicka. Länk till detta hittar ni i beskrivningen av videon.

När det gäller ordens bakgrund får man skilja på fenomen, begrepp och term. Vi förstår fenomen i tillvaron genom att skapa begrepp för dem. Och för att kunna hantera begreppen behöver vi ha ord för dem. I dessa nio fall har jag skapat själva termerna på egen hand. De fenomen som termerna beskriver är jag däremot allt annat än ensam om att diskutera. Och jag har försökt välja termer som är så naturliga och intuitiva som möjligt i sina sammanhang. Därmed är det inte alls osannolikt att andra har börjat använda samma ord, oberoende av mig.

Det första ordet är Kategorism
På engelska Categorism.
Kategorism är fördomar, diskriminering, marginalisering och så vidare, baserat på en kategorisering av människor eller riktat mot en kategori av människor. Exempel på sådana kategorier är ras, kön och sexuell läggning. De mest kända orden där är rasism, sexism och homofobi. Det finns många sådana ord för när kategorism drabbar en eller annan specifik grupp. Själva ordet kategorism fungerar dock oavsett vilken kategorisering det handlar om, även när det inte finns något särskilt ord för kategorism med just detta specifika fokus.

Det andra ordet är Dikotomism
På engelska Dichotomism.
Dikotomism är att sitta fast i att “allt är antingen A eller B”. Detta inkluderar begreppet “falsk dikotomi”, men är inte begränsat till detta utan omfattar även de motsatspar som i sig själva är helt vettiga. Ta till exempel motsatsparen “natt och dag” eller “man och kvinna”.

Dessa dikotomier är ofta användbara, men om man sitter fast i dem helt så blir det svårt att förstå gryningar respektive transpersoner. Eller att helt enkelt övervärdera denna kategoriserings beyudelse. Biologen Richard Dawkins har skrivit en hel del om fenomenet. Men har inget ord för det, utan hans fras för begreppet är “The Tyrrany of the Discontinuous Mind”.

Det tredje ordet är Monolitisering
På engelska Monolithization.
Monolitisering innebär att se en kategori av människor som enhetlig. Som om dessa människor var en och samma individ, någon slags kollektivt medvetande, eller någon slags sciencefiction-kloner med identiska egenskaper.

Det fjärde ordet är Zerosumming
Samma ord på svenska och engelska.
I verkligheten är social rättvisa sällan ett nollsummespel. Zerosumming är att direkt eller indirekt göra det misstaget. En skev analys där varje vinst för en grupp är en lika stor förlust för en annan grupp, och varje förlust för en grupp automatiskt är en vinst för en annan grupp.

Det femte ordet är Dubeldefinition
På engelska Doubledefinition.
Dubbeldefinition innebär att en etikett ges två helt olika innebörder samtidigt. Ofta handlar det om att man använder en definition för vilka som ingår i en viss kategori, och en helt annan definition för vad det innebär att ingå i den kategorin. Till exempel finns det personer som med hänvisning till Sveriges historia hävdar att alla svenskar per definition är kristna. Men samtidigt hävdar att för att vara kristen så måste man tro att Bibeln är bokstavligt sann. Termen dubbeldefinition bygger på termen dubbeltänk i George Orwells briljanta roman 1984.

Det sjätte ordet är Obegripliggörande
På engelska Incomprehensibilization.
Obegripliggörande innebär att göra något obegripligt. Detta är en skarpare form av mystifikation. Grunprincipen är att vårt sätt att tala om något… ibland till och med vårt sätt att akademiskt forska om något… inte alltid är till för att göra det vi talar om begripligt. Ibland kan det tvärtom handla om ett aktivt obegripliggörande. Don Kulick har skrivit om detta fenomen i antologin Queersverige.

Där använder han begreppet, men kanske inte termen. Jag hade tidigare för mig att han använde termen, men vid senaste genomläsningen kunde varke jag själv eller min kompis hitta den termen i texten. Don Kulik använder helt klart begreppet, men i stället för att ha ett enda ord för det använde han konsekvent frasen “att göra något obegripligt”.

Det sjunde ordet är Nollkategori
På engelska Zero Category.
Nollkategori är när en grupp är så normativ att den blir osynlig. Att den ses som så självklar att den inte framstår som en kategori överhuvudtaget. Till exempel att kön är något som kvinnor har, medan ras och kultur är något som ickevita och ickevästerlänningar har – samtidigt som vita västerländska män ses som människor utan särskild kategoritillhörighet: Objektiva och fria från särintressen.

En viktig effekt av nollkategorin är man missar detta med intersektionalitet – alltså att varje person ingår i en massa olika kategoriseringar, inte bara en enda.

Till exempel kan man retoriskt ställa invandrare och homosexuella mot varandra. Som om det inte fanns några homosexuella invandrare, eller några homosexuella muslimer. I verkligheten har en person inte bara kön, etnicitet eller sexuell läggning, utan alla tre.

Det åttonde ordet är Avgrundskategori
På engelska Abyss Category.
Avgrundskategorin är en kategori som samhället i stort definierar sig mot. Detta är den vanliga indelningen i ingrupp och utgrupp, men på en symbolisk nivå och en episk skala. För något decennium sedan rådde det konsensus i Sverige om att avgrundskategorierna är Nazisten och Pedofilen. Med stor bokstav och bestämd form singular. Alltså monolitisering. I dagens Sverige finsn det dock krafter som fått visst gehör för att vi bör definiera oss mot Muslimerna i stället för mot Nazisterna. Därmed ger man både kristna och sekulära högerextremister luft under vingarna.

I länder som USA och Indonesien finns det starka krafter som ser Ateism och Kommunism som sina avgrundskategorier, eller ännu hellre som en gemensam avgrundskategori där man inte gör skillnad på dessa båda mycket olika begrepp. I USA tappar dessa krafter ständigt mark när det gäller ateism: Det blir allt mer accepterat att inte tro på någon Gud.

Det nionde ordet är Representationsbias
På engelska Representation Bias.
Med representationsbias menar jag att när man träffar företrädare för en viss kategori av människor, så är det lätt att tro att dessa är representativa för kategorin. Särskilt om man ser ett tydligt mönster av att de man möter från i en viss kategori är på ett visst sätt. Men detta mönster kan handla om varför man möter dem, snarare än att ha med själva kategorin att göra.

Som terapeut, kriminalvårdare eller dylikt stöter man på minoriteter som man inte kommer i kontakt med annars. Man möter invandrare och homosexuella, som alla har det gemensamt att de är brottslingar eller har psykiska problem. Ute i verkligheten är de flesta invandrare och homosexuella både laglydiga och psykiskt friska, och just därför kommer terapeuter och kriminalvårdare inte att möta dem i tjänsten.

För ett sekel sedan var samhället övertygat om att onani leder till sinnessjukdom. Denna vanföreställning byggde på forskning, som helt riktigt konstaterade att nästan samtliga onanister som sitter på mentalsjukhus lider av fenomen som idag skulle kallas för psykiska funktionshinder eller psykiska störningar. Medan välfungerande medborgare ute i samhället så klart inte visade upp sina onanivanor för några läkare.

Detta var alla mina nio ord. Kategorism, Dikotomism, Monolitisering, Zerosumming, Dubbeldefinition, Obegripliggörande, Nollkategori, Avgrundskategori och Representationsbias.
Många nya ord på en gång. Hoppas att jag lyckades göra dem begripliga. Fråga jättegärna om förtydliganden om det är något ni är osäkra på. Och om ni vill veta mer, kolla gärna in min blogg eller mina båda youtubekanaler.

Alla nio orden kommer att finnas med i min Masteruppsats på programmet Mänskliga Rättigheter. Denna går under arbetsnamnet “Categorization of Human Beings Versus the Universality of Human Rights”. Vad den handlar om torde framgå dels av namnet, och dels av de nio centrala begrepp som jag precis har definierat. Eventuellt kommer det även att dyka upp fler nyord under resans gång. Det är också tänkbart, om än osannolikt, att jag kommer att döpa om något av de nio orden. Eller rentav omdefiniera själva begreppet.

Senast detta skedde var igår eftermiddag. Alltså den trettionde mars 2013. Dessförinnan kallade jag representationsbias för professional bias, och begränsade begreppet till att enbart omfatta professionella såsom terapeuter och kriminalvårdare. Men jag insåg att samma fenomen uppkommer även i andra sammanhang, och att det därför vore skevt att begränsa begreppet till att per definition bara gälla dem.

Kom gärna med synpunkter och konstruktiv kritik. Särskilt i form av nya synvinklar som jag kanske har missat.

Detta är allt jag har att säga för denna gång.
Live Long and Prosper.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: